⬆️ Победители в номинации Search Innovation

Отправьте заявку
и получите предложение

Отправьте заявку
и получите предложение

Для юр. лиц Для физ. лиц

Договір № 00

Дата, Україна, Київ

на консультування з питань інформатизації

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕБ», що має статус платника єдиного податку, в особі директора Черевко Віталія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, надалі — «Виконавець», з одного боку та ???, надалі — «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», склали цей договір, надалі — «Договір», про наступне:

1. Визначення і терміни

Нижчеподані терміни мають таке значення тільки для цього Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно послуг, що надаються за цим Договором:

1.1. Договір — цей документ на двох сторінках в двох ідентичних дійсних екземплярах, всі додатки та додаткові угоди до нього, якщо вони відповідають п.8.2.

1.2. Послуги – консультаційні послуги з питань інформатизації, які Виконавець надає Замовнику відповідно до умов Договору.

2. Предмет Договору.

Наши услуги нетривиальны. Объем, сложность и стоимость работ часто уточняется и меняется в процессе работы с проектом. См. наши типовые планы работ по продвижению сайта и по контекстной рекламе.

2.1. Предметом Договору є платне надання Виконавецем Замовнику Послуг консультування з питань інформатизації, пов'язаними з оптимізацією сайту Замовника, на умовах Договору. Об’єм, терміни, періодичність та місце надання послуг узгоджуються по електронній пошті, телефону, скайпу, особисто або письмово.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Сторони зобов’язані:

3.1.1. Дотримуватись умов Договору. Не розголошувати фінансову та будь-яку іншу інформацію по даному Договору (у тому числі його умови) без попередньої згоди іншої Сторони впродовж дії Договору, якщо інше не передбачено умовами цього Договору і/або чинним законодавством України. Співробітники та інші особи, що мають і/або отримали доступ до даного Договору, також повинні виконувати вимогу про конфіденційність протягом усього періоду зберігання конфіденційності.

3.1.2. При зміні реквізитів не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати зміни сповістити іншу Сторону, інакше виконання зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатись належним та своєчасним.

3.2. Виконавець зобов’язаний:

3.2.1. Якісно надати Замовнику Послуги відповідно до Договору.

3.3. Виконавець має право:

Например, подключаем удаленных копирайтеров.

3.3.1. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань по наданню Послуг за Договором.

Мы хотим публиковать описание рабочего процесса и достигнутые результаты в виде кейса на своем сайте в разделе Портфолио. Естественно, мы согласуем с клиентом текст кейса перед публикацией.

3.3.2. Публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Замовнику.

3.4. Замовник зобов’язаний:

3.4.1. Сплачувати Послуги Виконавця з Договору у встановлені в Договорі терміни та порядку.

3.4.2. Не розголошувати методи та способи надання послуг за цим Договором, які стали йому відомі протягом терміну дії даного Договору та 2 (два) роки після його закінчення.

3.4.3. Розмістити гіпертекстове посилання на сайт Виконавця з головної сторінки свого Сайту.

3.4.4. Своєчасно підписувати акти прийому-здачі наданих послуг.

3.5. Замовник має право:

3.5.1. В будь-який час перевіряти хід і якість послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

4. Вартість послуг та умови оплати

При продвижении сайта очень сложно точно спрогнозировать объем работ и сроки, необходимые для достижения результата. Часто их приходится корректировать в процессе. В любом случае, в переговорах с клиентом мы ориентируемся на пользу для проекта.

4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за Договором, визначається Виконавцем, виходячи з кількості часу, необхідного на надання Послуг, та складності завдання. При цьому суть завдання узгоджуються Сторонами в ході надання Послуг.

4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в українських гривнях у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у розділі 9 Договору.

Оплата — авансовые платежи каждый месяц

4.3. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник робить авансовий платіж у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Послуг, що замовляються, на підставі рахунка, виставленого Виконавцем Замовнику на оплату («Рахунок»), протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту виставлення Рахунка.

4.4. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках на власний розсуд Виконавця підтвердженням факту оплати може бути: а) факсимільна копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати; б) верифікація Виконавцем факту платежу на користь Виконавця через платіжну систему в разі здійснення Замовником електронного платежу.

5. Гарантії та відповідальність

5.1. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов відносно непорушення прав, відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

5.2. Укладаючи Договір, Замовник (чи представник Замовника, в т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

5.2.1. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Договору, б) повністю розуміє предмет Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

5.2.2. Замовник (представник Замовника) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

Например, из-за сбоя при регистрации налоговой накладной Заказчик теряет право включить сумму НДС в налоговый кредит. К сожалению, мы вынуждены ограничить сумму возмещения такого ущерба.

5.3. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пеней, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості Послуг за Договором.

Форс-мажор

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, зокрема: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини Сторін, дії та акти органів влади, прийняті після укладення Договору, які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачувані обставини і непідконтрольні сторонам події та явища включно, але не обмежуючись зазначеним.

5.5. Заходи відповідальності Сторін, не передбачені цим Договором, здійснюються відповідно до норм чинного законодавства України.

Каждый платеж или сразу несколько закрываются актом оказанных услуг. Мы отправляем акты нашим клиентам каждый месяц.

6. Порядок здавання та приймання послуг

6.1. Здавання послуг за цим Договором виконується Виконавцем наступним чином: Виконавець надає Замовнику два підписані Виконавцем екземпляри акту наданих послуг не пізніше останнього дня оплаченого на підставі Рахунку періоду надання Послуг.

6.2. Замовник приймає послуги в наступному порядку: Замовник підписує та надсилає Виконавцю акт наданих послуг, представлений Виконавцем, впродовж 5 (п’яти) календарних днів з дати останнього дня оплаченого періоду надання Послуг. У випадку наявності претензій до Послуг Виконавця Замовник надає вичерпний їх перелік у письмовому вигляді із зазначенням необхідних доопрацювань та термінів.

6.3. Якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту закінчення оплаченого періоду надання Послуг Замовник не надав Виконавцю письмові претензії по наданим за Рахунком Послугам, вказані в акті послуги вважаються наданими в повному обсязі належним чином і прийнятими Замовником в повному обсязі.

7. Строк дії та порядок розірвання договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє: а) до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг, або б) до моменту розірвання Договору.

7.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін у будь-який час.

Если вы уже оплатили счет, но через 7 дней передумали, то мы вернем половину предоплаты. Если вы передумаете через 15 дней, то мы не сможем возвратить предоплату.

7.3. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору, при умові сплати Виконавцеві понесених ним витрат. При цьому Сторони домовились, що:

  • при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 7 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 50% вартості Послуг;
  • при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 15 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 100% вартості Послуг.

7.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору в будь-який момент на власний розсуд. В цьому випадку Виконавець повертає Замовнику вартість сплачених, але фактично не наданих Послуг.

7.5. Договір може бути розірваний на інших підставах, передбачених цим Договором.

8. Інші умови

8.1. Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Суперечки, які не вдається врегулювати шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

8.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони зроблені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, передбачених даним Договором. Додатки до даного Договору становлять його невід’ємну частину.

8.3. З дати вступу у силу Договору припиняється дія будь-яких інших угод між Сторонами щодо умов Договору.

9. Реквізити сторін

Замовник:

???

_________________

Виконавець:

???

_________________

Додаток № 1

до Договору № 00 від Дата-договору

Дата, Україна, Київ

Вартість

Попередньо запланована по вартість послуг Виконавця по місяцям:

1-й місяць
Послуги Виконавця — ??? гривень

2-й та подальші місяці
Послуги Виконавця — ??? гривень

Запланована вартість може бути змінена за домовленостю сторін. Такі домовленості не потребують підписання додаткових угод чи додатків до Договору.

Реквізити сторін

Замовник:

???

_________________

Виконавець:

???

_________________