🥇 Победители в номинации Search Innovation

+380 44 538-01-61Отправьте заявку
и получите предложение

Форма заявки

Оставьте заявку. Наш специалист изучит вашу задачу и перезвонит, чтобы уточнить детали.


Отправьте заявку
и получите предложение

Для юр. лиц Для физ. лиц

Оферта на оплатне надання консультаційних послуг з питань інформатизації

Україна, Київ

Цей документ є пропозицією ТОВ «АВЕБ» укласти Договір на надання Послуг на викладених нижче умовах з будь-якою особою (далі ― Замовник), якою прийняті умови цієї Оферти.

1. Визначення та терміни

Нижчеподані терміни мають таке значення тільки для даного Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно послуг, що надаються за цим Договором:

Ст. 638 Гражданского Кодекса Украины предполагает возможность предложения одной стороны заключить договор (оферты) и принятие предложения (акцепта) второй стороной.

1.1. У цілях цього документа нижченаведені терміни використовуються в такому значенні:

Оферта – цей документ «Оферта на оплатне надання консультаційних послуг з питань інформатизації», розміщений у мережі інтернет за адресою ...

Послуги – консультаційні послуги з питань інформатизації, які Виконавець надає Замовнику відповідно до умов Оферти. Об’єм, терміни, періодичність та місце надання послуг узгоджуються по електронній пошті, телефону, скайпу або особисто.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 7 Оферти. Акцептом Оферти укладається Договір.

Договір – платний договір між Замовником і Виконавцем на надання Послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.

Замовник – фізична особа або фізична особа-підприємець, яка уклала з Виконавцем Договір за допомогою Акцепту Оферти.

2. Предмет договору

Наши услуги нетривиальны. Объем, сложность и стоимость работ часто уточняется в процессе работы с проектом.

2.1. Предметом Договору є платне надання Виконавецем Замовнику Послуг на умовах Оферти.

3. Права та зобов`язання виконавця

3.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги відповідно до Договору, укладеного на умовах Оферти.

3.2. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань по наданню Послуг за Договором.

3.3. Виконавець має право змінити Оферту, як це передбачено в п. 8.2 цієї Оферти.

Мы хотим публиковать описание рабочего процесса и достигнутые результаты в виде кейса на своем сайте в разделе Портфолио. Естественно, мы согласуем с клиентом текст кейса перед публикацией.

3.4. Виконавець має право публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Замовнику, дотримуючись Закону України «Про захист персональних даних».

4. Права та зобов`язання замовника

4.1. Замовник зобов'язується сплачувати Послуги Виконавця з Договору у встановлені в Оферті (Договорі) строки та порядку.

5. Вартість послуг і умови оплати

Наши услуги нетривиальны. Объем, сложность и стоимость работ часто уточняется и меняется в процессе работы с проектом. В любом случае, в переговорах с клиентом мы ориентируемся на пользу для проекта.

5.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за Договором, визначається Виконавцем, виходячи з кількості часу, необхідного на надання Послуг, та складності завдання. При цьому суть завдання узгоджуються Сторонами в ході надання Послуг.

5.2. Виконавець є платником єдиного податку третьої групи. Вартість Послуг, зазначена в рахунку, не включає ПДВ.

5.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником в українських гривнях у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у розділі 13 Оферти.

Принимаем авансовые платежи только по б/н.

5.4. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник робить авансовий платіж у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Послуг, що замовляються, на підставі рахунка, виставленого Виконавцем Замовнику на оплату («Рахунок»), протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту виставлення Рахунка. Оплата Замовником Рахунка є Акцептом Оферти та спричинює укладання Договору на умовах попередньої оплати (п. 7.1 Оферти).

5.5. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках на власний розсуд Виконавця підтвердженням факту оплати може бути: а) факсимільна копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати; б) факсимільна копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату; в) верифікація Виконавцем факту платежу на користь Виконавця через платіжну систему в разі здійснення Замовником електронного платежу.

6. Порядок здавання-приймання послуг

Мы хотим избавить себя и своих клиентов от бюрократической волокиты, чтобы не обмениваться актами по каждому счету. Процедура приемки проста и происходит автоматически через месяц после оплаты.

6.1. Якщо впродовж 30 календарних днів з дати сплати Рахунку Замовник не направляє письмову мотивовану відмову від прийняття Послуг за допомогою факсового та/або поштового зв'язку цінним листом з описом вкладення, Послуги вважаються наданими Виконавецем належним чином в повному обсязі і прийнятими Замовником у повному обсязі.

7. Акцепт оферти та укладення договору

Оплата счета - принятие заказчиком условий договора. Фактически оплатой счета заключается договор.

7.1. Замовник здійснює Акцепт Оферти шляхом попередньої оплати за Рахунком Послуг Виконавця, відносно яких укладається Договір, протягом встановленого строку. Якщо Акцепт Оферти (оплата Рахунка) не був здійснений упродовж встановленого терміну оплати, Оферта втрачає силу щодо таких Послуг, що замовляються.

8. Строк дії та зміна умов оферти

8.1. Виконавець починає надавати послуги за цим Договором в дату початку надання послуг.

О любых существенных изменениях в договоре мы предупредим заранее.

8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі інтернет за зазначеною в п. 8.1 адресою, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.

9. Строк дії та зміна договору

9.1. Акцепт Оферти Замовником, здійснений згідно з розділом 7 Оферти, створює Договір (стаття 642 Цивільного кодексу України) на умовах Оферти.

9.2. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником і діє: а) до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг, або б) до моменту розірвання Договору.

9.3. Замовник погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти спричинює внесення цих змін до укладеного та чинного між Замовником і Виконавцем Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферті.

9.4. У разі відкликання Оферти Виконавцем впродовж строку дії Договору Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлене Виконавцем під час відкликання Оферти.

10. Розірвання договору

Договор действует до тех пор, пока стороны не передумают сотрудничать.

10.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін у будь-який час.

10.2. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору, при умові сплати Виконавцеві понесених ним витрат. При цьому Сторони домовились, що:

  • при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 7 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 50% вартості Послуг;
  • при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 15 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 100% вартості Послуг.

10.3. Договір може бути розірваний на інших підставах, передбачених цією Офертою.

11. Гарантії

11.1. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов відносно непорушення прав, відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

Конфиденциальность и защита персональных данных заказчика.

11.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник (чи представник Замовника, в т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

11.2.1. Замовник (представник Замовника) надав достовірні дані, у тому числі персональні дані Замовника (представника Замовника) для оформлення платіжних документів з оплати Послуг.

11.2.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Оферти та Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

11.2.3. Замовник (представник Замовника) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

11.2.4. В момент Акцепту Оферти Замовник надає Виконавцю свою згоду: 1) на включення Виконавцем всіх добровільно наданих ним персональних даних загального характеру до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець; 2) на обробку його персональних даних з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за послуги Виконавця, а також у зв'язку з виконанням Виконавцем приписів законодавства України; 3) на поширення (передачу) Виконавцем його персональних даних третім особам і на використання його персональних даних такими третіми особами з метою, яка визначена у цьому пункті, і підтверджує свою відмову від отримання повідомлення про таку передачу його персональних даних третім особам.

Замовник, здійснюючи Акцепт Оферти, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

12. Відповідальнисть і обмеження відповідальності

12.1. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пеней, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості Послуг за Договором.

Форс-мажор.

12.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, зокрема: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини Сторін, дії та акти органів влади, прийняті після укладення Договору, які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачувані обставини і непідконтрольні сторонам події та явища включно, але не обмежуючись зазначеним.